Evenemangspolicy​

Policy för Gutars Bågskyttar gällande vårt deltagande i olika uppdrag och arrangemang.

Evenemangsanmälan
På vissa evenemang anmäler man sig till enskilda aktiviteter inom evenemanget. När man har anmält sig till en aktivitet så förväntas man delta på hela aktiviteten, från iordningställande till städning, efter bästa förmåga. Varje aktivitet skall ha en utsedd ansvarig som leder och fördelar arbetet. Aktiviteten börjar den tidpunkt som har angivits som samlingstid (då man även anmäler sin närvaro till ansvarig) och avslutas när det är praktiskt möjligt.
I vissa fall anmäler man sig till ett helt evenemang. På ett sådant evenemang skall alla deltagare hjälpas åt, efter bästa förmåga, i alla de gemensamma sysslorna som förekommer under evenemanget.
Då en grupp medlemmar reser för att delta i ett avtalat evenemang skall det finnas en utsedd samordnare som skall sköta kontakterna med de som deltar och även samordna resor och övriga arrangemang som kan förekomma kring evenemanget.

Kontakter med arrangörer och uppdragsgivare
För att förenkla informationsutbytet med arrangörer och uppdragsgivare så skall alla officiella kontakter gå genom den som är utsedd som ansvarig. Alla frågor, eller på annat sätt oklarheter, önskemål om förändringar etc. skall gå via den ansvarige.
Regler under evenemanget
Under pågående evenemang får inga moderna attiraljer visas öppet om det inte finns särskilda skäl för detta. Huruvida det finns särskilda skäl avgörs av ansvarig på platsen. Exempel på moderna attiraljer som ibland råkar synas är läskburkar, plastflaskor, påsar, cigarretter och mobiltelefoner.
Den som är utsedd som ansvarig leder och fördelar arbetet.
De regler som arrangören för evenemanget har ställt upp skall iakttagas. Vilka regler detta är skall förmedlas till deltagarna. Håll rent och snyggt och uppträd vänligt. Det är den bästa reklam vi kan få.

Sekretess
För vissa uppdrag råder det sekretess. Den sekretessnivå som uppdragsgivaren begär skall följas. Nivå av sekretess och dess sträckning i tiden skall meddelas i samband med att medlemmarna tillfrågas om deltagande.

 

Gutars Bågskyttars alkohol- och drogpolicy

Inledning
Uppdragsgivare/arrangörer, tillåter inte att vi som aktörer nyttjar alkohol eller droger vid tillfällen då vi använder eller bär vapen eller farliga redskap.
Medlem som trotsar detta och uppträder onykter eller påverkad skall genast avvisas från platsen, av ansvarig för arrangemanget eller annan medlem.
Medlem som uppträder berusad eller påverkad utgör ett avsevärt hot mot säkerheten och därmed ett hot mot föreningens fortsatta medverkan och verksamhet samt ett men vid avtal rörande nya uppdrag.
Om arrangören har en alkohol- och drogpolicy som är mer strikt än vår skall denna gälla på de områden där den är strängare.
Ingen ska uppmanas att bryta mot denna policy.
Definitioner.
Med alkohol menas alkoholhaltiga drycker enligt rusdrycksförordningen.
Med droger menas olagliga narkotiska preparat och anabola steroider enligt gällande narkotikalagstiftning.
Nyttjande av tillståndspliktiga starka läkemedel där ordination
av läkare saknas, jämställs med olagligt narkotiskt preparat enligt lagstiftning.
Med onykterhet avses gränsen för onykterhet enligt gällande trafiklag-stiftning.
Med berusad avses den som uppträder synbart berusad genom tal och/eller handling. Bedömning görs av ansvarig på platsen.
Konsekvenser
Följer man inte denna policy kommer föreningens anseende sannolikt lida skada, därtill ökar risken att förlora uppdrag vilket leder till skada för föreningen och dess medlemmar.
I enlighet med Gutars Bågskyttars stadgar kan medlem som vanhedrar föreningen komma att uteslutas.

Rulla till toppen